Regulamin sklepu internetowego nomi.pl

 

I.             Definicje

 

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 

 1. Informacja Handlowa - informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa Właściciela ¬Sklepu oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących jego działalności gospodarczej
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 4. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności Polityką Prywatności
 5. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.nomi.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów
 6. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu
 8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 10. Właściciel Sklepu – NOMI S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Witosa 76, 25-561 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000024127, której kapitał zakładowy wynosi 25.000.000 zł i który został w pełni opłacony, NIP 657-031-12-89, REGON 290346653
 11. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

II.            Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.nomi.pl prowadzony jest przez NOMI S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Witosa 76, 25-561 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000024127, której kapitał zakładowy wynosi 25.000.000 zł i który został w pełni opłacony, posiadającą numer NIP  657-031-12-89 oraz numer REGON 290346653.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  a) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień na Towary,

  b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary, oraz

  c) procedurę reklamacyjną.

 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony: http://www.nomi.pl/pl-PL/article/98

 

III.          Techniczne warunki serwisu

 

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

  a) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,

  b) zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookie, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, oraz

  c) posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

 2. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Sklepu Internetowego na skutek korzystania przez Klienta z nietypowego sprzętu komputerowego lub sprzętu innego niż wskazany w ust. 1 powyżej lub nieposiadania przez Klienta aktywnego konta poczty e-mail.

 

IV.          Składanie i realizacja zamówień

 

 1. W celu zamówienia Towaru za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.nomi.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta (w tym ich rodzaj oraz liczba) dokonywany jest poprzez dodanie Towarów do koszyka.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:

  a) imię, nazwisko albo nazwa firmy,

  b) NIP (w przypadku Klientów, innych niż osoby fizyczne),

  c) adres zamieszkania albo siedziba (tj. ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy)

  d) numer telefonu,

  e) adres e-mail.

 4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest ponadto wskazać adres dostawy wybranych Towarów, a także dokonać wyboru co do formy płatności oraz sposobu ich dostawy.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów, zarówno co do ich rodzaju, jak i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i formy dostawy.
 6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać następujące informacje:

  a) dane osobowe zamawiającego Klienta,

  b) formę odbioru i adres dostawy zamówionego Towaru,

  c) dane do faktury VAT.

 7. W celu wysłania Zamówienia w treści zgodnej z powiadomieniem wskazanym w ust. 6 powyżej, konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję regulamin internetowego sklepu NOMI”, a następnie kliknięcie na przycisk „Zamawiam”.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 9. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 9 powyżej.
 11. Umowa zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą ustalonego loginu i hasła. Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupów w ramach Sklepu.
 13. Założenie konta możliwe jest poprzez wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego oznaczonych jako wymagane.
 14. Warunkiem koniecznym dla założenia konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym.
 15. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim kontem. W ramach konta Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, powtarzać w prosty sposób historyczne Zamówienia, korzystać z listy często kupowanych Towarów (tzw. „Ulubione Produkty”), zarządzać ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swój login i hasło.
 16. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego loginu i hasła osobom trzecim.

 

 

V.           Ceny towarów i formy płatności

 

 1. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, tj. cła.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  • za pobraniem – płatne gotówką kurierowi przy odbiorze towaru;
  • przelewem elektronicznym - płatne na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem PayU S.A; na przelewie, w polu „tytułem”, prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu;
  • kartą kredytową Visa lub Mastercard – karta kredytowa zostanie obciążona w momencie wysyłki Towaru;
  • przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na właściwy rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w pkt IV ust. 9 powyżej. Podanie w polu „Tytułem” poprawnego numeru Zamówienia jest warunkiem koniecznym do jego realizacji (aby system informatyczny w oparciu, o który działa Sklep mógł prawidłowo zidentyfikować Zamówienie, z którego tytułu robiony jest przelew). Z zastrzeżeniem poprzedniego zdania, wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu;
  • płatne gotówką przy odbiorze – płatność w formie gotówki płatnej w siedzibie sklepu NOMI w Starachowicach ul. Radomska 10.
 4. Przy wyborze innej płatności niż przy odbiorze lub za pobraniem, Zamówienia nieopłacone w terminie kolejnych 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia, o którym mowa w pkt IV ust. 9 powyżej, będą anulowane, a Sklep Internetowy nie jest w takim przypadku związany Zamówieniem, a tym samym nie jest zobowiązany do jego realizacji, o czym powinien powiadomić Klienta telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Klienta odpowiednio numer telefonu lub adres poczty elektronicznej..
 5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny i/lub faktura VAT.

 

VI.          Koszty i terminy dostaw

 

 1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i realizowana jest transportem własnym, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. Termin otrzymania Towaru to czas realizacji Zamówienia +  czas dostawy.
 3. Czas realizacji Zamówienia – to czas potrzebny na skompletowanie Towarów i przygotowanie ich do wysyłki. Przy każdym z Towarów podany jest termin realizacji Zamówienia. Termin realizacji Zamówienia dla Towarów na specjalne zamówienie ustalany jest z Klientem w każdym przypadku indywidualnie.
 4. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. maksymalnie po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 5. Czas dostawy – to czas potrzebny na dostarczenie Towaru do Klienta. Maksymalny deklarowany czas dostawy to 1-2 dni robocze dla przesyłek kurierskich i 1-3 dla przesyłek wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 6. Koszty dostawy zależą przede wszystkim od gabarytów zamówionych Towarów i zasad transportowania poszczególnych grup Towarów.
 7. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem Zamówienia.

 

VII.         Reklamacje dotyczące towarów

 

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.
 2. Właściciel Sklepu nie jest producentem Towarów.
 3. Właściciel Sklepu odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: estarachowice@nomi.pl lub na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj. ul. Witosa 76 25 - 561 Kielce
 5. Formularz reklamacji znajduje się na stronie www.nomi.pl w zakładce POMOC.
 6. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni. 

 

VIII.       Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu sklepu

 

 1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu zgłaszanych przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu, poprzez pisemne zgłoszenie na adres adres siedziby Właściciela Sklepu, tj. ul. Witosa 76  25 - 561 Kielce lub mailowo pod adresem estarachowice@nomi.pl. Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
 3. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni.

 

IX.          Zwroty

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres e-mail: estarachowice@nomi.pl lub na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: ul. Witosa 76  25 - 561 Kielce
 2. Formularz zwrotu Towaru znajduje się na stronie www.nomi.pl w zakładce POMOC.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku, gdy przedmiot Umowy Sprzedaży stanowią Towary wykraczające poza standardową ofertę Sklepu, przygotowane na szczególne zamówienie Klienta, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, a także świadczenia, które ze względu an swój charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 5. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta (będącego konsumentem) od Umowy.
 6. Zwracany przez Klienta (będącego konsumentem) Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie i dostarczony na koszt Klienta do Właściciela Sklepu na adres ul. Radomska 10, 27-200 Starachowice.
 7. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta (będącego konsumentem) od Umowy Sprzedaży.

 

X.            Pozostałe zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

 1. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Właściciel Sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu lub ograniczyć dostęp Klienta do całości lub części jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym, a w szczególności gdy Klient:

  a) podał dane nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym innych Klientów Sklepu,

  c) dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykiety) lub zagrażają albo naruszają dobre imię Właściciela Sklepu.

 2. Klient, który został pozbawiony praw do korzystania ze Sklepu, zgodnie z ust. 1 powyżej, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uzyskania uprzedniej zgody Właściciela Sklepu, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, ani też dokonać zakupów w ramach Sklepu.
 3. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

a)   niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)   korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu oraz Właściciela Sklepu,

c)      niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),

d)      korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,

e)      korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

 

XI.          Ochrona danych osobowych

 

 1. Właściciel Sklepu zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.
 2. Dane osobowe Klientów przechowywane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych oraz wykorzystywane są wyłącznie w związku z działalnością Sklepu. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności.

 

XII.         Postanowienia końcowe

 

 1. Właściciel Sklepu jest uprawniony do nieograniczonego i swobodnego korzystania z wszelkich treści zamieszczonych przez Klientów na stronach internetowych Sklepu, w szczególności z tekstów, zdjęć, obrazków i innych grafik, w zakresie ich utrwalania, a także trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania tych treści, a także wytworzenia ich egzemplarzy dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postawieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.